ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအလုပ်များ

Nurse jobs

Singapore တွင် သူနာပြု အပိုင်းနဲ့လုပ်ကိုင်ချင်သောအမျိူးသား/အမျိူးသမီးလေးများ အတွက်အောက်ဖော်ပြပါအလုပ်လေးများကိုအမြန်ဆုံးလျောက်ထားနိုင် ပါသည်။

(1) Elderly Care and Cleaning Personnel

Female

(2) Nurse aide

Any

(3) Nurse aide

Female

(4) Interim Caregiver Service

Female

(5) HCA

Female

(6) Homepersonal care

Male

(7) Healthcare Assistant

Any

(8) Nurse aide

Any

(9) Nurse aide

Any

(10) Nursing Aide, Day care center

Female

အထက် ဖော်ပြပါအလုပ်လေးများလျောက်ထားလိုသူများ WhatsApp +65 8466 1137 မှာ အလုပ်လျှောက်ပါ။