Coffeeshop General Worker

Coffeeshop General Worker

Coffeeshop General Worker :တရုတ်စကားကောင်းမွန်စွာပြောဆိုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
အတွက်အချက်ကောင်းမွန်စွာလုပ်‌ဆောင်တတ်ရမည်။၊
ကျန်းမာသန်စွမ်းသူဖြစ်ရမည်။
F&B အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။

Waitress

Waitress

Waitress (နေစားငြိမ်း) : အဂ်လိပ်စကားကောင်းမွန်စွာပြောဆိုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
ရုပ်ရည်ချောမောပြေပြစ်ရမည်။

Waitress

Waitress

Waitress, အဂ်လိပ်စကားပြောဆိုတတ်ရမည်။
တရုတ်စကားအနည်းငယ်ပြောဆိုတတ်ရမည်။
အသက်၃၀နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။