Section Title

Chicken rice stall, Worker

Chicken rice stall, Worker: အဂ်လိပ်စကားကောင်းမွန်စွာပြောနိုင်ရမည်။ Salary: $1400/month, 300 accommodations. Working days and hours: 12 hours...

Waitress

Waitress (Female): အဂ်လိပ်စကားကောင်းမွန်စွာပြောဆိုနိုင်ရမည်။ ရုပ်ရည်အသင့်အတင့်ရှိရမည်။ Salary: $1400/Month...

Coffee Shop General Worker

Coffee Shop Worker: တရုတ်စကားကောင်းမွန်စွာပြောတတ်ရမည်။အသက် ၃၀ နှစ်ဖြစ်ရမည်။ စင်ကာပူတွင် F&B လုပ်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။ Salary: $1600/month...

Catering crew

Catering crew : အဂ်လိပ်စကားကောင်းမွန်စွာပြောတတ်ရမည်။အသက် 32 နစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။စင်ကာပူတွင် F&B လုပ်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။ Salary: $1800...

Kitchen Helper

Kitchen Helper : Must be kitchen helper at chicken rice stall. Salary: $1400, food is provided...

Nursing Aide (Female)

Nursing Aide (Female): Age Less than 40 years old. Minimum Diploma in Nursing with a valid Nursing License. Minimum 2 years. $1200/month...