Waitress

Waitress

Waitress (Female): အဂ်လိပ်စကားကောင်းမွန်စွာပြောဆိုနိုင်ရမည်။ ရုပ်ရည်အသင့်အတင့်ရှိရမည်။ Salary: $1400/Month.

Catering crew

Catering crew

Catering crew : အဂ်လိပ်စကားကောင်းမွန်စွာပြောတတ်ရမည်။အသက် 32 နစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။စင်ကာပူတွင် F&B လုပ်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။ Salary: $1800