Cleaner

Cleaner

စင်ကာပူ Cleaning company အသီးသီး တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် cleaner အများအပြား ခန့်ထားပေးလိုပါသည်။ လစာ တစ်လ S$1500 (အခြေခံ + လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး + အိမ်စရိတ်)